Generelle betingelser

Generelle betingelser

Information og betingelser ved køb af rejser

Generelle betingelser

Tilmelding:

Tilmeldingen foretages direkte til Travel2Bali og er bindende for såvel kunden, som Travel2Bali, når rejsen er betalt. Med indbetaling bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse betingelser og der på ordrebekræftelsen, eller fakturaens nævnte bestemmelser. Hvis beløbet ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i deres pas.

Depositum og betaling:

Ved bestilling betales et depositum på 25 % af rejsens pris, dog minimum kr. 4.000 pr. deltager. Evt. tilkøb af afbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum.

Ved særlige regler, f.eks. hvor flyselskabet kræver tidlig udstedelse af flybilletterne, kan depositummet være højere. Er dette tilfældet, vil depositum fremgå af ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet, og det indbetalte depositum vil ikke kunne refunderes. Der kan være særlige regler for visse arrangementer, hvor det er tilfældet, vil det fremgå af ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Restbeløbet betales senest den dato som fremgår af ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet. Flybilletter og øvrige rejsedokumenter fremsendes af Travel2Bali senest 21 dage før afrejse.

Afbestilling:

Følgende regler er gældende, hvis der ikke er anført andre bestemmelser på jeres ordrebekræftelse eller faktura: Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse, opkræves et ekspeditionsgebyr på 50 % af rejsens pris dog minimum kr. 8.000 pr. deltager.

Ved afbestilling eller ændring efter indbetaling af rejsens fulde pris har arrangøren ret til, at til gode regne sig den totale pris for rejsen. Strengere betingelser er gældende for visse arrangementer. Hvor dette er tilfældet, vil det fremgå af ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Hvis der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Her gælder dog som betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område.

Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed f.eks. fra de landsdækkende medier eller danske myndigheder som Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne. I sådanne tilfælde vil hverken hel- eller delvis refundering af ubenyttede ydelser finde sted.

Ændring:

Ændring af rejsearrangementet mindre end 90 dage før, betragtes som afbestilling, og reglerne for afbestilling vil træde i kraft.

Prisændringer:

Priserne er baseret på de i øjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris, som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstof priser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, hvis dette overstiger 100 kr. Valutaændringer på mere end + 5% i forhold til datoen for ordrebekræftelsen.

Lokale skatter og afgifter:

Alle skatter og afgifter der kan opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Hvis de lokale myndigheder ændrer skatter og afgifter eller, hvis de lokale organisationer pålægger eller ændrer opkrævning af gebyr, afgifter m.m., skal kunden betale dette lokalt og beløbet kan ikke senere refunderes.

Rejseforsikring:

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede i forhold til sygdom, ulykke, bagage, ansvar m.m. Vi anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne i tilfælde af sygdom, dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie.

Det gule sygesikringskort dækker ikke i Indonesien, ligesom det blå EU-sygesikringsbevis heller ikke dækker. Kontakt derfor jeres forsikringsselskab for at høre, hvordan de kan hjælpe jer med en privat afbestilling og rejsesygeforsikring, eller tegn en rejseforsikring gennem Gouda eller Europæiske Rejseforsikring.

Vaccinationer:

Vi anbefaler altid, at man kontakter egen læge eller Udlands vaccinationen på telefon 7022 0702 Se evt. www.vaccination.dk Ved turistrejser på 2-4 ugers varighed bør man overveje beskyttelse mod Hepatitis A og stivkrampe. Det anbefales at bruge myggemiddel i morgen- og aftentimerne.

Medicin på rejsen:

Medbringes der medicin, som indeholder euforiserende stoffer, bør I læse regler her.

Indførsel af fødevarer, frugt, grøntsager, planter, blomster og frø:

Det er et krav at vi som rejseudbyder orienterer vores kunder om reglerne for privates indførsel af fødevarer. Vi skal derfor henvise til Fødevarestyrelsens hjemmeside vedr.: Privat indførsel af fødevarer. Vi skal også orientere vores kunder om bagage-reglerne for indførsel af frugt, grøntsager, planter, blomster og frø. Vi skal derfor henvise til Landbrugsstyrelsens hjemmeside vedr.: Information om rejsereglerne.

Indførsel af varer fra udlandet:

På Skats hjemmeside kan I læse mere om reglerne, hvis I køber varer fra et land uden for EU. Læs mere her.

Flybilletter og flyrejsen:

Travel2Bali optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletter til kunden. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for flyrejsens korrekte gennemførelse. Travel2Bali er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, bagage, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

Flybilletter skal altid benyttes i den korrekte rækkefølge, da flyselskabet ellers vil annullere de resterende flystrækninger. F.eks. er det ikke muligt kun at benytte hjemrejsen. Hvis der udover den anførte rejserute er særlige krav til billettens fleksibilitet, skal de være anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, hvis dette er anført på ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt at navne på flybilletter stemmer overens med de rejsendes pas. Hvis der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter kan afrejse nægtes, uden ansvar fra flyselskab og Travel2Bali. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kunden og reglerne for afbestilling vil træde i kraft.

Travel2Bali forbeholder sig ret til at ændre flyselskab på rejsen:

Hvis flybilletterne er en del af en gruppebooking hos flyselskabet og gruppen er mindre end 8 personer, forbeholder Travel2Bali sig ret til at ændre flyselskab på rejsen. Dog garanteres max. 1 mellemlanding og kun selskaber af sammenlignelig kvalitet. Hvis dette bliver tilfældet og de samlede rejsetider bliver længere, kompenseres kunden med 10% af rejsens samlede pris for op til 5 timer længere rejsetid (ud- og hjem) og 15 % af rejsens samlede pris for op til 8 timer længere rejsetid (ud- og hjem).

Ændringer pga. vejret:

Hvis vejret bevirker at planlagte transporter, udflugter m.m. ikke kan gennemføres nøjagtig som beskrevet i programmet, kan der ikke gøres krav gældende overfor Travel2Bali. Hvis bådtrafikken til og fra øerne omkring Bali indstilles pga. vejret vil Travel2Bali hjælpe med alternative overnatninger eller bådtransporter. For længere rejsetider eller mistede nætter på de planlagte destinationer pga. dette, kan der ikke gøres krav gældende overfor Travel2Bali.

Overdragelse:

I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte restriktive flybilletter er dette ikke tilrådeligt, da hele flybillettens pris da er tabt. Hvis overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 60 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 4.000 pr. person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Arrangørens ansvar:

Travel2Balis ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.

Kundens ansvar:

Kunden er forpligtiget til grundig at sætte sig ind i rejsen, herunder destinationer, hoteller, værelser m.m. og straks ved modtagelsen af rejsedokumenter at sikre sig, at alle nødvendige rejsedokumenter og oplysninger er korrekte og stemmer overens med, det bestilte og at navne på flybilletterne er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Hvis der forekommer fejl eller mangler, skal kunden straks kontakte Travel2Bali med henblik på afhjælpning af fejlen.

Kunden er også forpligtiget til at sætte sig grundigt ind i evt. regler og restriktioner for indrejse til destinationen, herunder evt. krav til vaccinationer, forsikringer, visum, pas m.m. samt hvilken dokumenter der skal medbringes på rejsen.

At holde sig underrettet om eventuelle ændringer. At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. At optræde således at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes lokale repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Travel2Bali eller deres stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således Travel2Bali straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor 14 dage efter rejsens afslutning.

Værneting og lovvalg:

Eventuelt søgsmål mod Travel2Bali skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. Alle rejser er dækket af Rejsegarantifonden.

Travel2Bali CVR nr. 6459 5512, har medlemsnummer 2050 i Rejsegarantifonden.

Pas:

Må på ingen måde være beskadiget og skal være gyldig 6 måneder ud over rejsens varighed. Der skal være blanke sider i passet til eventuelle grænsekontrol-stempler og alle nødvendige vaccinationer skal være fortaget.

Turistskat:

Fra 14 februar 2024 skal alle som ankommer til Bali betale en turistskat på 150.000 Rupia pr. person (ca. 70 kr.)

Visumregler pr. 10/6-2023:

Danske statsborger (med dansk pas) kan få visa ved ankomst til Bali. Det kaldes VoA (Visa on Arrival). Dette koster 500.000 Rupia pr. person (ca. 240 kr.) VoA er gyldigt i 30 dage (ankomst og afrejsedag medregnes).

Vær opmærksom på følgende: I skal være i besiddelse af en gyldig returbillet. Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter forventet hjemrejse og der skal være blanke sider i passet til eventuelle grænsekontrolstempler. Børn skal have deres eget pas. VoA (Visa on Arrival) er gyldigt i 30 dage.

Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal desuden ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Travel2Bali kan give nødvendig vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Travel2Bali.